Groene Vallei

Groene Vallei

Waar staat de Gemeente Heusden precies?

Het regionaal akkoord “Regionaal Energie en- Klimaat Strategie” is het huidige vertrekpunt. In deze strategie wordt uit de doeken gedaan hoe we omgaan met kansen die de huidige technologie ons biedt. Er is afgesproken in de regio waar Heusden toe behoort om deze regio als 1 grote gemeente te zien. Dat biedt inderdaad ruime kansen maar introduceert intussen ook wel het vraagstuk of Heusden niet zo langzamerhand wordt “gesandwiched” tussen de grote gemeenten zoals den Bosch, Waalwijk en Tilburg.

Waalwijk en Tilburg zijn uitgeroepen als “hotspots” in de logistiek. Dit heeft directe gevolgen voor het verkeer, maar zeker ook voor het klimaat en de energie transitie. De behoefte van dit type heeft namelijk een andere dan wij als Heusden. Zowel in kwantiteit als kwaliteit. 

Het lijdt geen twijfel dat Heusden Verbindt vol achter de vergroening van energie staat maar we moeten op zoek naar de nuance. Daarom introduceert Heusden Verbindt “De Groene Vallei”. De groene vallei past binnen het imago van het groene hart. Maar nog belangrijker het formuleert een aantal uitgangspunten die wij als belangrijk zien.

 

Wat is “De Groene Vallei”?

De Groene Vallei zou de genuanceerde vertaling moeten zijn van de “Regionaal Energie en Klimaat Strategie” REKS beschrijft hoe we met inzet van allerlei groene middelen de doelstellingen van CO2 Neutraal in 2050 willen realiseren. De Groene Vallei visie wil de kracht van het “groene hart” in de regio benadrukken door vol in te zetten op waterstof Het minimaliseren van Windmolens en Zonneparken. Uiteraard, daar waar nodig en zinvol zijn we voor. Heusden moet zich onderscheiden door echt groen, nuance en behoud van natuur zodat we met recht kunnen zeggen “U bent hier in het groene hart van de regio”. De groene vallei onderscheidt zich op termijn door volledig onafhankelijk energie te kunnen produceren op een CO2 Neutrale manier. Heusden als voortrekker in Nederland.

 

Het manifest  van de groene Vallei

 • We zijn voorstander en vertolken een voortrekkersrol in het opwekken van groen opgewekte energie.
 • We zijn geen tegenstander van Windmolens, maar willen deze tot het absolute minimum beperken en alleen daar plaatsen waar nodig met minimale overlast voor de omgeving.
 • We zijn geen tegenstander van Zonnepaneelparken, Maar willen deze tot het absolute minimum beperken op gezonde akker- en tuinbouwgronden. 
 • We zetten vol in op Groene waterstof voor zowel de burgers, industrie en de akker- en tuinbouwbedrijven
 • We zien de circulaire energie economie als primaire richting, dat wil zeggen een zo optimaal hergebruik van bestaande energiestructuren. 
 • We willen geen kostenverhoging voor onze burgers. 

We willen het Heusdens Belang meer centraal stellen in deze plannen en daarvoor in ruil ook sneller anticiperen op de technische ontwikkelingen van Waterstof.  Ons stappenplan is eenvoudig:

 1. De meeste winst behaald kan worden door individuen en verenigingen. Besparen van energie door goede isolatie, installatie van zonnepanelen etc.
 2. Nieuwbouwwijken voorzien van CO2 Neutrale middelen, zoals waterstof, aardwarmte en ondergrondse infrastructuur.
 3. Zonnepaneel weides daar waar ze zo min mogelijk goede akkerbouwgronden belasten. Vergeet niet dat deze gronden noodzakelijk zijn en blijven!
 4. Het minimaliseren van implementatie van windmolens, daar waar nodig onder strikte voorwaarden, moeten we doorpakken.
 5. Optimaal inzetten op waterstof voor warmte, industrie en lokaal implementatie van waterstof tankstation.
 6. Marktpartijen benaderen en/of zelf meedoen met “share a waterstof car”.
 7. Als overheid zelf het goede voorbeeld geven door waar mogelijk zelf installaties te installeren die bijdragen aan een CO2 neutrale overheid

 

In uw eigen woning/ bedrijf

Alle grote initiatieven ten spijt, de meeste winst valt te behalen lokaal bij u thuis of bij uw bedrijf. Hoe beter uw huis en of onderneming is geïsoleerd hoe minder energie gebruik. Dat geldt ook voor andere energiebesparende maatregelen. Eigen energie opwekken kan op (korte) termijn problematisch worden i.v.m. met capaciteit van het energienet. Warmtepompen zijn ook een goed middel om energie te besparen, maar eigenlijk alleen als er zelfstandig energie wordt opgewekt. Uiteraard verwelkomen we nieuwe ontwikkelingen zoals lokaal opslag van energie van batterij systemen.

Verenigingen

Een aantal verenigingen beschikt over verouderde faciliteiten maar wel over veel dakoppervlak. Heusden kan facilitair zijn in het ondersteunen met subsidies. Daarnaast zijn er subsidieregelingen mogelijk door de BOSA-regeling (per 1/1/2022 is het min. aanvraag bedrag zelfs verlaagd).

Overigens bestaan er ook andere instanties zoals de groene club die clubs en verenigingen ondersteunen bij dergelijke vergroening initiatieven

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw van woonwijken, waar de komende jaren veel zal gebeuren  het opstellen van energieregels. Denk aan het slim neerzetten van daken voor optimaal gebruik van zonlicht (daken tenminste voor een bep. percentage gericht op het zuiden bijvoorbeeld)

Maar nog belangrijker, er is feitelijk in de nieuwbouwwijken geen enkel argument om geen waterstof en/of aardwarmte te gebruiken, mits beschikbaar natuurlijk, waterstof zal in de komende jaren nog wat lastig zijn maar ontwikkelingen gaan snel. Een groot voordeel van waterstof is dat gasleidingen en bestaande apparatuur kan worden gebruikt met minimale aanpassing (membraan aanpassen). Daarmee wordt het al zeer snel duurzaam en goedkoper.

Windmolens en Woonwijken

De windmolens worden geplaatst, volgens het Regionaal Energie- en Klimaatstrategie op relatief kleine afstand van grote woonwijken zoals de Vliedberg, Nieuwkuijk en Drunen. We willen zeer terughoudend zijn in dergelijke situaties.  We willen dat er een duidelijk voordelen/ nadelen overzicht is van alle locaties die in kaart zijn gebracht. De ontwikkelingen gaan erg snel, waterstof is overduidelijk bezig aan een grote opmars zoals ook aardwarmte. Groene waterstof is wat ons betreft de meest logische optie. De bestaande infrastructuren van GAS kan worden hergebruikt en er is veel mogelijk met subsidies. De groene vallei onderscheidt zich positief door terughoudend te zijn met windmolens in groene gebieden en woonwijken. We hebben Zonne en Windenergie wel nodig om de waterstof te produceren. Logische gebieden zijn dan gebieden nabij industrie.  Waarbij we de grote voorkeur hebben om te kunnen aansluiten op grote regionale en/of landelijk geproduceerde groene waterstof.

Het energienet van Heusden

Met de toename van lokaal opwekken van energie en het gebruik van alsmaar meer elektrische apparaten is het relevant om te bezien wat ons energienet aankan. Er is een grens aan het ge- en verbruik van het energienet. Dit introduceert grote risico’s die de komende jaren niet zomaar opgelost zijn. Er is overigens een groot verschil tussen de daadwerkelijke capaciteit van ons energienet en de gereserveerde capaciteit door grote organisaties die windmolens willen plaatsen. Dit moet goed onderzocht worden.

Waterstof tankstation

Wij willen dat Heusden invulling geeft aan de groene vallei en een voortrekkersrol gaan invullen in de klimaat transitie zonder dat daarvoor de burger verhoging van kosten tegenover staat. We willen dat het mogelijk wordt om (vracht)auto’s en industrie te voorzien van waterstof. Daarom willen we dat de gemeente Heusden proactief zoekt en een locatie ter beschikking stelt voor een waterstof tankstation. We realiseren ons dat dit primair een van de marktpartijen zal moeten zijn, maar we geloven dat wanneer de gemeente positieve signalen afgeeft dat marktpartijen zich snel zullen melden. In ons gebied zijn volop kansen om waterstof in te zetten in de industrie, die toch de aanjager zal moeten zijn van deze vergroening. Zij hebben daar ook de meeste baat bij.

Auto’s  Elektrisch en Waterstof

Een dergelijk waterstoftankstation is belangrijk voor de verwachte vergroening van auto’s. Het is een kwestie van tijd voordat de eerste waterstofauto’s op schaal gemaakt worden. Het niet beschikbaar hebben van een waterstof tankstation zou dergelijke ontwikkelingen kunnen remmen. Dit mag uiteraard niet stoppen dat we volop doorpakken op de elektrische auto. We willen ook hier dat de gemeente doorpakt en een voortrekkersrol gaat spelen om invulling te geven aan de energie transitie.