Standpunten

GOL & Mobiliteit

 1. Wij staan voor verkeer UIT! De kernen, door implementatie van een echte rondweg.
 2. Geen verkeersexplosie in de kernen van Heusden, met verhoogde risico’s  voor veiligheid, uitstoot  verkeersslachtoffers en overlast.
 3. We willen dat GOL stopt en Herziening  van Het GOL en Mobiliteitsplan is absoluut noodzakelijk
 4. Geen afbraak van Heusdens cultuurgoed zoals natuurgebieden, nostalgische spoorroutes en historische bruggen

Download het volledige programma hier in PDF formaat

Wonen

 1. Wij staan voor het betaalbaar maken van wonen door een erfpacht regeling
 2. Bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen.
 3. Woonplicht (anti speculatie beding) van 5 jaar bij de aankoop van een nieuwbouwwoning!
 4. Heusdenaren hebben voorrang bij het kopen of huren van een huis volgens het “Heusden Verbindt principe”

 

Vliedberg

 1. Wij staan voor Het achterstallig onderhoud in de wijk onmiddellijk aanpakken, waaronder wegen/bestrating, groen en riool
 2. Het “braakliggend terrein” bij de Hoge Heide een Vitaliteitsplein te ontwikkelen voor ouderen en jeugd. Dus geen Flexwoningen.
 3. Transformeren van De Hoge Heide naar een modern sportpark met voldoende capaciteit om de groei van Vlijmen op te vangen.
 4. In Buurthuis de Mand” meer menskracht beschikbaar stellen (niet alleen vrijwilligers)

Agrarisch gebied land- en tuinbouw

 1. Wij staan voor huisvesting van werknemers op de eigen erven, mits het voldoet aan de regelgeving
 2. Lange termijnbeleid, dus geen zigzagbeleid, voor duurzame investeringen.
 3. Hergebruik (herbestemming) van gebouwen bij boeren die willen stoppen mogelijk maken, maar ondersteunen als boeren en tuinders wil groeien en doorgaan!
 4. Inspireren en verbinden boeren en burgers.
 5. Meedenken wanneer boeren alternatieve verdienmodellen willen ontwikkelen (Duurzaam, Kringloop, Camping) Niet op de rem, maar ondersteunen.
 6. Ondersteunen bij het versnellen van gemeentelijke ambtelijke procedure en advies bij landelijke ambtelijke procedures

Gezondheid en Vitaliteit

 1. Wij staan voor vitaliteitspleinen waar mensen aan hun Gezondheid en Vitaliteit kunnen werken.
 2. Gezondheid willen we ook bereiken door jeugd te verbinden aan boeren en tuinders met schoolbezoeken
 3. Een plan voor sportfaciliteiten voor de jeugd – en senioren. Vitaliteitspleinen verspreid over Heusden
 4. Behouden en uitbreiden van het aanbod van de Heusdense sportpas

Groene Vallei, klimaat visie

 1. We willen de energievraag van huishoudens verminderen, met goede isolatie, zonpanelen, warmtepompen.
 2. Netwerkcapaciteit is beperkt, vooral door een hoge mate van reserveringen ten behoeve van windmolens, dit moet worden herzien.
 3. Een pilot met een waterstof tankstation en windmolens op industrieterrein ‘t Hoog.
 4. Groene waterstof als vervanger van het gas. Aansluiten bij landelijke / regionale initiatieven.

 

Opvang van Statushouders

 1. Wij staan voor introductie van een norm bijvoorbeeld 1:40. Op 40 nieuwe huurwoningen is 1 nieuw huis beschikbaar voor de statushouders. We introduceren de statushouder norm.

Kernen en behoud van eigen identiteit

 1. We staan voor behoud van de eigen en onderscheidende identiteit van de kernen in Heusden.
 2. Wij zijn trots op de ‘oer Brabantse’ identiteit van onze gemeenschap.
 3. We zijn blij met de talloze verenigingen en !! vrijwilligers. Onze visie op het verenigingsleven

Financiën

 1. We staan voor een gezond financieel beleid.
 2. We willen dat de uitgave een focus hebben op “huis op orde”

Economie en Centrum

 1. Wij staan voor het voorkomen van de leegstand in winkelcentra
 2. Niet zomaar alle bedrijven accepteren die, niet bijdragen aan de werkgelegenheid.
 3. Zorgen voor beter openbaar vervoer naar de bedrijventerreinen.
 4. We willen facilitair zijn aan de alsmaar groeiende ZZP’ers. Door samenwerkingsplaatsen beschikbaar te maken.

Gemeentelijke dienstverlening & Participatie mogelijkheden

 1. Wij staan voor een meetbare en voorspellende overheid
 2. We introduceren de “schoonschip agenda” voor verandering in de gemeentelijke organisatie
 3. De participatiemogelijkheden worden vaak niet optimaal benut door de inwoners. Wij pleiten voor goede communicatie om de burgers bij het hele proces van uitvraag tot uitvoering te betrekken. En een goede onderbouwing van de keuzes die zijn gemaakt

Natuur

 1. Wij staan voor Natuurbehoud zowel buiten als in de bebouwde kom. Het groen verdwijnt veel te snel uit het dorpsbeeld.
 2. We willen de jeugd verbinden met natuur door een jaar “Een plant- of diersoort te adopteren”
 3. Ruimte voor biologische en kringloop land- en tuinbouw
 4. Geen Windmolens in het “Vlijmens Ven”. Het regionaal energie en klimaat strategie rapport heeft dit gebied aangewezen als potentieel windmolen gebied, daar zijn we tegen